Bensby Hembygdsgrupp  var aktiva under åren 1989–2002. Denna sida finns kvar för att dokumentera deras verk.

1989 bildandes grupp i Bensbyn under namnet Bensby Hembygdsgrupp med mål att dokumentera, i första hand gårdagens Bensbyn. Det kändes angeläget, då byn kraftigt förändrats de senaste åren, och den äldre generationen, som kunde berätta, försvann i rask takt.

Under hela gruppens tid var Thorild Jordung ständig: eldsjäl, ordförande, sekreterare och kassör. Övriga medlemmar ingick i olika projekt som funderades fram och beslutades. Gruppen hade inte fler medlemmar än att vi hade våra träffar hemma hos någon, oftast hos Thorild och Göran.

Ett av de större projekten sköttes av Hans och Herbert, som gjorde förteckningar över de fastigheter, som funnits under respektive århundrade från 1645, 1700,1800 och i viss mån fram till 1945, samt de familjer som bott i respektive gård. Underlagen var kartor från länsstyrelsen och kyrkoböcker. Resultatet blev boken ”Gårdar och människor” en förnämlig förteckning över alla generationer som levt i byn under 300 år.

Vad visste vi om hur dessa människor levde och hur deras liv förändrades? Genom studier av dokument i byakistan, andra skriftliga källor, insamlade foton och samtal med de äldsta, växte det fram en bild som svar på frågan. Materialet sammanställdes i olika kapitel som blev boken ”Förr och före det” en personlig historik över vår by och människorna där.

1994 gjorde gruppen en ”ögonblicksbild” av byn genom att fotografera alla hus och skriva ner vilka som bodde där. Materialet finns i byakistan.

Erling (bya-arkivarie)och Thorild gick igenom och sorterade alla lösa papper i byakistan. Thorild ordnade så de blev inbundna i ett antal pärmar.

Ett försök gjordes att märka upp platser av särskilt intresse i byn.

Totalt trycktes några hundratal exemplar av respektive bok och såldes i huvudsak gamla bybor. Två ex. till biblioteket. Gruppen avslutade sin verksamhet med gemensam middag. Kvarvarande kassa lämnades till Bensby samfällighetsförening liksom datafiler och rättighet att trycka nya böcker. Dessa kan 2014 köpas hos byaarkivarie Göran Sandström.

Vid framtagning av byaböckerna har arbetsfördelningen i huvudsak varit enligt:

Sammanställning, redigering, databearbetning:

 • Hans Havo
 • Erling Johansson

Faktainsamling, intervjuer, grundkoncept, renskrivning:

 • Herbert Blomkvist
 • Hans Havo
 • Erling Johansson
 • Thorild Jordung

Utskrift och hopsättning:

 • Håkan Johansson Luleå Kommuns tryckeri

I Bensby hembygdsgrupp har följande deltagit i varierande omfattning:

 • Einar Berlin – Källbers
 • Herbert Blomkvist – Skåtan
 • Lars Gunnar Blomkvist – Skåtan
 • Hans Havo – Smedjeskatan
 • Sune Huss – Frisk
 • Erling Johansson – Hildings
 • Maj Johansson – Norbers
 • Göran Jordung – Pampvägen
 • Thorild Jordung – Pampvägen
 • Lena Landström – Böning
 • Monica Rutström – Seel